Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Kamerabevakning på sportanläggningar

På sportanläggningar befinner sig enskilda för nöje och avkoppling. Utgångspunkten är att man ska kunna vistas på en sådan plats utan att bli kamerabevakad. Vid kamerabevakning av en sportanläggning måste därför stor hänsyn tas till enskildas personliga integritet. Det innebär att det ofta krävs tungt vägande skäl, till exempel en omfattande problematik med brott eller en förhöjd risk för olyckor, för att det ska vara tillåtet att kamerabevaka. Integritetsintresset varierar dock något beroende på i vilken del av anläggningen som kamerabevakningen sker. I den här vägledningen går vi igenom en del av det som behöver beaktas vid kamerabevakning på en sportanläggning.

Krävs det tillstånd för att kamerabevaka på en sportanläggning? 

Om det är fråga om bevakning av ytor på en sportanläggning dit allmänheten har tillträde och bevakningen ska bedrivas av en myndighet eller en kommun är bevakningen tillståndspliktig. Samma sak gäller när det är fråga om bevakning av ytor på en sportanläggning dit allmänheten har tillträde och bevakningen ska bedrivas av en annan aktör ”vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning”. Det är inte alltid självklart vad som avses med begreppet uppgift av allmänt intresse, men generellt sett omfattas uppgifter som lika gärna hade kunnat bedrivas av myndigheter eller kommuner. Att tillhandahålla sportanläggningar är exempel på en uppgift som kommuner ofta utför på frivillig grund. 

Behöver ni söka tillstånd till kamerabevakning?

Ansök om tillstånd till kamerabevakning 

Kommunägt bolag

Exempel

Ett kommunägt bolag bedriver idrottsverksamhet i en sportanläggning som ägs av bolaget. Bolaget vill kamerabevaka platser i anläggningen dit allmänheten har tillträde. 

Kamerabevakningen är tillståndspliktig om bolaget bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Det kommunägda bolagets idrottsverksamhet kan ofta härledas ur till exempel kommunens reglemente, ägardirektiv och verksamhetsplan med mera. Verksamheten utgör då en uppgift av allmänt intresse som följer av beslut som meddelats med stöd av den i kommunallagen reglerade kommunala kompetensen.

Privatägt bolag

Exempel

Ett privat bolag driver på uppdrag av en kommun bad- och träningsverksamhet i en anläggning som ägs av bolaget. Bolaget vill kamerabevaka platser i anläggningen dit allmänheten har tillträde.

Eftersom verksamheten bedrivs på uppdrag av kommunen är kamerabevakningen tillståndspliktig. Det är fråga om bevakning som ska bedrivas av en aktör som utför ”en uppgift av allmänt intresse” i enlighet med 7 § kamerabevakningslagen.

Idrottsförening som hyr en kommunal sportanläggning

Exempel

En idrottsförening hyr en kommunal sportanläggning på timbasis. Föreningen vill kamerabevaka på anläggningen enbart under de tider då föreningen bedriver sin verksamhet.

Så länge föreningens verksamhet är helt fristående från kommunen är den kamerabevakning som beskrivs inte tillståndspliktig, oavsett om kommunen äger själva anläggningen.

 

Om kamerabevakningen är tillståndsfri måste den som är personuppgiftsansvarig på eget ansvar följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Om IMY inleder tillsyn av verksamhetens personuppgiftsbehandling måste den personuppgiftsansvariga kunna visa att reglerna följs och hur man har gjort bedömningen att kamerabevakningen är laglig.

För alla som vill kamerabevaka

Idrotts- och simhallar

Integritetsintresset väger tungt under öppettider i de delar av en idrotts- eller simhall där idrottsaktiviteter utövas. Det krävs då tungt vägande skäl för att kamerabevakning ska vara tillåten, till exempel en omfattande problematik med brott eller en förhöjd risk för olyckor. Även kamerabevakning utanför toalettutrymmen eller i närheten av omklädningsrum där personer vistas endast iförda badkläder anses särskilt integritetskänslig. 

När en idrotts- eller simhall är låst och larmad, och ingen verksamhet pågår, är integritetsintresset så försumbart att kamerabevakning alltid är tillåten.

Integritetsintresset väger generellt sett lättare i områden vid entréer, reception samt kassa, vilket innebär att det inte krävs en lika omfattande risk eller problematik för att det ska vara tillåtet att kamerabevaka sådana ytor. Något som måste beaktas är dock om det finns servering eller sittplatser i området. Att personer uppehåller sig länge på en plats, till exempel för att äta eller fika, talar för ett högre integritetsintresse. 

Bassängområden i simhallar, inklusive vattenrutschbanor, är platser med en förhöjd olycksrisk. Det finns därför ofta ett behov av kamerabevakning i realtid i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna   av inträffade olyckor. Detta gäller särskilt om platsen ligger dold så att det är svårt för personal att hålla uppsikt. Kamerabevakning med bildinspelning kan dock sällan motiveras för detta syfte. Integritetsintresset anses i regel väga särskilt tungt under vattenytan i bassänger. Genom användning av särskilda system med sensorer som kan upptäcka potentiella drunkningsolyckor, och låta kamerabevakning påbörjas först i samband med att en olycka är på väg att inträffa, kan dock integritetsintrånget begränsas betydligt.

 

Skolundervisning

Kamerabevakning i skolors idrottshallar är i regel inte tillståndspliktig, utan det är huvudmannen själv som ansvarar för att följa reglerna och beakta det tungt vägande integritetsintresse som finns på skolor under tider då undervisning bedrivs. Om skolans idrottshall hyrs ut till föreningar eller allmänheten under kvällar och helger, kan detta emellertid innebära att idrottshallen är en plats dit allmänheten har tillträde i kamerabevakningslagens mening. Bevakningen kan därmed vara tillståndspliktig även under tider då skolverksamhet bedrivs i idrottshallen. Vänd er till IMY för vägledning om ni är osäkra på om ni behöver tillstånd eller inte. 

Vissa offentliga idrottshallar används också regelbundet för skolundervisning. Kamerabevakning under tider då skolundervisning bedrivs innebär att det blir fråga om bevakning av barn som på grund av skolplikt inte har möjlighet att undvika den. Barns personuppgifter anses vara särskilt skyddsvärda enligt dataskyddsförordningen. Det måste därmed beaktas att integritetsintresset är förhöjt under tid som skolundervisning bedrivs i lokalerna.

Kamerabevakning på skolor och förskolor

Arenor 

Om en kommun eller ett kommunägt bolag som ansvarar för driften av en arena vill bedriva kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde på arenan krävs tillstånd för kamerabevakningen. Om en idrottsförening hyr en arena under vissa tider och under dessa tider vill bedriva kamerabevakning krävs dock inget tillstånd. 

IMY har beviljat tillstånd till kamerabevakning under matcher inom fotboll och hockey i de högre divisionerna (till exempel Allsvenskan, Superettan, Svenska cupen och utländska elitcuper) utan särskild utredning om brott och incidenter. Det beror på att dessa matcher generellt är utsatta för brott och ordningsstörningar. Tillstånden gäller kamerabevakning av stora delar av arenan inklusive publikområden och även områden i direkt anslutning till arenan. Förutom under den tid då matchen pågår har IMY bedömt att kamerabevakning ofta får ske ett antal timmar före respektive efter matchen. Vad gäller kamerabevakning under matcher i andra divisioner eller inom andra sporter måste utsattheten för brott- och ordningsstörningar visas i det enskilda fallet.

Informera om bevakningen

Om ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vid platsen vilka områden som kamerabevakas. Av skylten ska det på ett begripligt och lättillgängligt sätt finnas information om bland annat ändamålet med bevakningen och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga. Det finns också ytterligare information som bör framgå och saker ni behöver tänka på.

Informera om kamerabevakning

Kamerabevakningslagen

Fördjupa dig
Senast uppdaterad: 11 april 2024
Sidans etiketter Kamerabevakning