Hoppa till innehåll på sidan

Behöver ni söka tillstånd till kamerabevakning?

Myndigheter eller andra aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Här ger vi exempel på när ni behöver söka tillstånd och när ni inte behöver det.

Så söker ni tillstånd

Vet ni redan att ni behöver söka tillstånd hos oss? Då gör ni det med vår blankett. 

Ansök om tillstånd till kamerabevakning

 

En kamera som är monterad på en gul fasad till ett lägenhetshus.

Så söker ni tillstånd

Vet ni redan att ni behöver söka tillstånd hos oss? Då gör ni det med vår blankett. 

Ansök om tillstånd till kamerabevakning

 

Personbevakning – varaktig eller regelbundet upprepad

Tillståndsplikten gäller bara bevakning som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning. Personbevakning är bevakning där människor utan större svårighet kan identifieras. Filmar du med drönare kan du ofta själv se till att du inte behöver tillstånd. Du kan till exempel slå på kameran på en viss höjd eller avbryta inspelningen om människor kommer in i kamerans upptagningsområde. Lagen gäller nämligen bara om du under en längre tid, eller regelbundet, filmar identifierbara människor.

Inventera skog med drönare

Exempel

Länsstyrelsen vill inventera skogsbeståndet i länet med en kameraförsedd drönare. Kameran ska startas på 120 meters höjd och det är inte möjligt att identifiera människor på marken som fångas på bild. Den här typen av bevakningen är inte att anse som personbevakning. Eftersom det inte är personbevakning behöver länsstyrelsen inte ansöka om tillstånd.

Leta efter olagliga fiskeredskap

Exempel

Länsstyrelsen vill leta efter olagliga fiskeredskap i vattenområden med en kameraförsedd drönare. Närmar sig människor kommer drönaren att styras bort från dem eller så avbryts flygningen. Den här typen av bevakning är inte att anse som personbevakning och då behöver länsstyrelsen inte ansöka om tillstånd.
Dessutom ska bevakningen vara varaktig eller regelbundet upprepad. Varaktig personbevakning är till exempel att under en längre tid filma en plats där många människor vistas. Regelbundet upprepad bevakning är till exempel att filma vid flera olika tillfällen som ligger ganska nära varandra i tiden.

Bevakning av vargrevir

Exempel

Länsstyrelsen vill kamerabevaka ett mindre område av ett vargrevir. Det bevakade området ligger i en svårtillgänglig del av skogen som ytterst sällan besöks av människor och kamerorna filmar endast upp till 0,5 meter ovanför marken. Det är osannolikt att någon enskild människa hamnar i kamerans upptagningsområde och fångas på bild. Eftersom bevakningen inte är varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning behöver länsstyrelsen inte ansöka om tillstånd.

Bevakning i anslutning till rastplats

Exempel

Länsstyrelsen vill kamerabevaka en del av skogen där de tror att det kan finnas järv. Kamerans upptagningsområde innefattar dock även en rastplats längs en populär vandringsled. Varje vecka stannar ett femtiotal personer vid rastplatsen. Tillstånd krävs eftersom det är en varaktig personbevakning.

Bevakning av strand med drönare

Exempel

Länsstyrelsen vill kamerabevaka stränder med kameraförsedd drönare. Länsstyrelsen ska filma stränderna en timme vid lunchtid, var tredje dag under juli månad. Tillstånd krävs eftersom det är regelbundet upprepad personbevakning.

 

Vad är en plats dit allmänheten har tillträde?

Med tillträde menas att allmänheten har tillåtelse och möjlighet att befinna sig på platsen. Om kretsen personer som får vara på en plats är begränsad talar det för att det är en plats dit allmänheten inte har tillträde. Om platsen är fysiskt avgränsad, till exempel genom låsbara dörrar eller staket, talar även det för att det är en plats dit allmänheten inte har tillträde.

Även om platsen är stängd för allmänheten under den tiden som man vill bevaka, men öppen annan tid, är det en plats dit allmänheten har tillträde.

Exempel på platser dit allmänheten har tillträde är gator, torg, allmänna transportmedel, ankomst- och avgångshallar, myndighetslokaler samt väntrum och receptioner på skolor och sjukhus.

Exempel på platser dit allmänheten inte har tillträde är rena personalutrymmen, skolkorridorer och stängselförsedda områden där allmänheten inte får vistas.

Entré till kommunhus

Exempel

Ett kommunhus har ett entréområde med en reception dit allmänheten kan vända sig för frågor. De anställda som arbetar på kommunhuset når sina arbetsplatser genom en dörr som finns bredvid receptionen. För att komma igenom dörren krävs en fyrsiffrig kod som bara anställda har tillgång till. Allmänheten har tillträde till entréområdet men inte till personalens arbetsyta bakom den låsta dörren.

Korridor i skola

Exempel

En skola vill kamerabevaka en länga med skåp i en korridor som under en längre tid utsatts för grov skadegörelse och stölder. Det är bara elever och skolpersonal som får vistas i skolans korridorer, där skåpen står, även om det inte finns några låsta dörrar dagtid som hindrar obehöriga från att ta sig till platsen. Skåpen i korridoren är inte en plats dit allmänheten har tillträde.

 

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse

Myndighetsutövning innebär att någon har statens uppdrag att bestämma över enskilda medborgare. Med myndigheter avses samtliga statliga och kommunala organ, med undantag av riksdagen, kommun- och regionfullmäktige. Organ som är organiserade i privaträttsliga former, till exempel kommunala och statliga bolag, är inte myndigheter, även om de utövar offentlig makt. En sådan aktör kan dock anses utföra en uppgift av allmänt intresse.

Utför vi en uppgift av allmänt intresse?

En uppgift av allmänt intresse ska följa av lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning. Ett beslut som meddelats med stöd av lag kan vara ett beslut fattat av region, kommun eller annan myndighet.

Uppgift av allmänt intresse omfattar samtliga fall där enskilda organisationer eller företag har anförtrotts förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning. Som exempel kan nämnas privat hälso- och sjukvård, privata skolor, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik.

Det innebär att rent privata företag, stiftelser och andra organisationer kan komma att utföra en uppgift av allmänt intresse om det finns ett offentligt inflytande, antingen på grund av upphandling av tjänster, direkt ägande av organisationen eller att man utför en uppgift, där utförandet är särskilt reglerat i lag.

Privatägd simhall

Exempel

Det privatägda aktiebolaget Simhallen AB bedriver en simhall i Borås efter att ha vunnit kommunens upphandling. Eftersom ett kommunalt beslut är fattat att Simhallen AB ska utföra uppgiften anses de utföra en uppgift av allmänt intresse.

Privatägd skola

Exempel

Det privatägda bolaget Skolan AB beslutar sig för att starta en skola i Tranås. Eftersom skolverksamhet är reglerad i lag utför Skolan AB en uppgift av allmänt intresse.

Privatägd arenaverksamhet

Exempel

Det privatägda aktiebolaget Arenan AB bedriver arenaverksamhet i Skövde. Beslutet att bedriva arenaverksamhet är fattat helt självständigt. Arenan AB har inget uppdrag från Skövde kommun och det finns ingen särskild reglering för arenaverksamheten som sådan. Arena AB kan inte anses bedriva en uppgift av allmänt intresse.

 

Undantag från tillståndsplikten

En del verksamheter behöver inte ansöka om tillstånd för kamerabevakning, trots att de normalt skulle omfattas av tillståndsplikten. Undantag från tillståndsplikten gäller bland annat brottsbekämpning, apoteksverksamhet och kollektivtrafik.

Undantag från tillståndsplikten

kamera

Undantag från tillståndsplikten

En del verksamheter behöver inte ansöka om tillstånd för kamerabevakning, trots att de normalt skulle omfattas av tillståndsplikten. Undantag från tillståndsplikten gäller bland annat brottsbekämpning, apoteksverksamhet och kollektivtrafik.

Undantag från tillståndsplikten

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 9 MB)

Kamerabevakning utanför kontor

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 9 MB)

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning