Hoppa till innehåll på sidan

Kommuners kamerabevakning

Kommuner som vill använda kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde behöver ansöka om tillstånd.

Sedan kamerabevakningslagen trädde i kraft den 1 augusti 2018 ska det vara lättare för kommuner att få tillstånd för att kamerabevaka på allmänna platser där det förekommer brottslig verksamhet. Det finns ändå vissa saker att tänka på.

Behöver ni söka tillstånd? Ja, troligtvis.

Myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Men tillståndsplikten gäller bara bevakning som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning.

Mer om när ni behöver söka tillstånd

Ansök om tillstånd

För er som inte behöver söka tillstånd

Om er kamerabevakning inte är varaktig eller regelbundet upprepad och ni inte behöver ansöka om tillstånd är det ändå inte fritt fram att kamerabevaka. Ni måste själva se till att ni följer reglerna i dataskyddsförordningen.

Mer om vad som gäller enligt dataskyddsförordningen

Överväg andra åtgärder i första hand

Innan ni börjar kamerabevaka, tänk på att pröva andra åtgärder först. Till exempel kan ni öka närvaron av trygghetsvakter och annan personal, förbättra belysningen på platsen, se över hur buskar och träd är placerade och se till att det finns larm och tillräckliga lås. Om ni har prövat andra åtgärder som inte hjälper kan kamerabevakning vara ett alternativ.

Väger intresset av att kamerabevaka tyngre än integritetsintresset?

Ni måste ha ett berättigat syfte för att få kamerabevaka. Syftet kan till exempel vara att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats eller att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet. Det måste finnas ett reellt problem på platsen. För att det ska vara möjligt att överväga bevakning på en viss plats krävs att det finns ett faktiskt intresse av att bevaka. Rena spekulationer om vad som potentiellt kan inträffa är inte att anse som ett faktiskt intresse.

När ni överväger att kamerabevaka är det viktigt att ni har dokumenterat vad som hänt och var, vilken tid på dygnet och varför andra alternativ inte har hjälpt. Intresset av att kamerabevaka väger tyngre ju mer brottslighet som ni kan visa har inträffat. Det är därför viktigt att dokumentera allt som hänt.

Om ni anser att det finns ett berättigat syfte att kamerabevaka måste ni ändå alltid göra en avvägning om bevakningsintresset verkligen väger tyngre än integritetsintresset. Den bedömningen ska göras för både tillståndspliktig och inte tillståndspliktig kamerabevakning.

Vid bedömningen av integritetsintresset ska ni ta särskild hänsyn till hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet ska användas och vilket område som ska bevakas.

Brottsutsatt plats

Det räcker att en plats kan betraktas som brottsutsatt för att det ska beaktas särskilt vid tillståndsprövningen. Alla platser där det någon gång inträffat ett enstaka brott räknas däremot inte som brottsutsatta. Ni måste kunna visa att det finns problem med brottslighet där bevakningen ska ske. Det behöver dock inte finnas en utredning om att brottsligheten är påtagligt hög precis där bevakningen ska ske, det vill säga inom de aktuella kamerornas tänkta upptagningsområde.

Åtgärder för att göra kamerabevakningen mindre kränkande

Om ni vill kamerabevaka på en integritetskänslig plats som till exempel ett torg där det finns uteserveringar och många människor rör sig eller i en reception hos ett socialkontor, finns det åtgärder att vidta för att göra kamerabevakningen mindre kränkande. Ni kan till exempel avgränsa ytan och begränsa tiderna för bevakningen. Hur många som har tillgång till det inspelade materialet påverkar också bedömningen. Filmar ni i realtid är det mindre kränkande än om materialet sparas.

Inspelning eller avlyssning av ljud ses som särskilt integritetskänsligt och kräver mycket tungt vägande skäl och att upptagningen begränsas med användande av integritetsvänlig teknik.

Olika platser – olika högt integritetsintresse

Platser där många personer befinner sig för nöje och avkoppling har generellt högt integritetsintresse och man förväntar sig inte att bli kamerabevakad när man besöker dem. Det kan handla om simhallar, gym, badplatser och uteserveringar. Exempel på platser med lägre integritetsintresse är till exempel parkeringar, entréer och korridorer där man inte förväntas uppehålla sig någon längre stund.

Gator och torg

Om ni vill kamerabevaka på gator och torg finns det några saker ni måste tänka på. Eftersom det är platser dit allmänheten har tillträde måste ni söka tillstånd.

Gator och torg är platser där många människor passerar och vistas, både för att ta sig till och från sina bostäder och arbeten samt för nöje och rekreation. Där kan det finnas restauranger, caféer, uteserveringar, torghandel och mataffärer. Det är även platser för demonstrationer och valstugor. Integritetsintresset väger därför mycket tungt. Syftet med kamerabevakningen är vanligtvis även att skydda de personer som blir bevakade, vilket minskar integritetsintrånget något. För att IMY ska kunna bevilja tillstånd till kamerabevakning av gator och torg krävs att ni kan visa att behovet av kamerabevakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen.

Vid intresseavvägningen måste det beaktas att ni kommer att behandla ett stort antal personuppgifter om personer som inte är relevanta för ändamålet med bevakningen. Det är viktigt att ni samlar in och hanterar så få personuppgifter som möjligt och att ni inte behandlar personuppgifter längre än nödvändigt eller använder dem på ett otillåtet sätt.

Kamerabevakning av torg

Exempel

En kommun vill kamerabevaka ett torg i realtid och med bildinspelning dygnet runt i syfte att förebygga, förhindra och utreda brott och störningar av allmän ordning och säkerhet. Det finns restauranger och uteserveringar inom området och ett stort antal personer passerar och vistas där.

Kommunen har skickat in redogörelser för brott inom området. Brottsligheten har bestått av bland annat misshandel, narkotikabrott och stöld, men även av grupperingar där väktare behövt gripa in. Merparten av brotten har skett kvälls- och nattetid men det har även skett brott under dagtid. Alternativa åtgärder har vidtagits men anses inte tillräckliga. Kommunen har gjort en konsekvensbedömning.

Integritetsintresset bedöms som högt på torget eftersom en stor mängd personer passerar och vistas där dagligen. Torget bedöms vara brottsutsatt. Bevakningsintresset anses dock väga mindre tungt under dagtid och tidig kväll jämfört med under kvälls- och nattetid. Bevakningsintresset under dagtid och tidig kväll är därför inte sådant att det väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Tillstånd till kamerabevakning i realtid och med rätt till bildinspelning kan i detta fall beviljas alla dagar mellan kl. 20–06. Restauranger och uteserveringar ska maskeras. Det ska även framgå tydligt av skyltar att området är kamerabevakat.

Läs mer: HFD:s dom den 6 februari 2023 i mål nr 5515-21

Bevakning av för stort område

Exempel

En kommun vill kamerabevaka ett torg och anslutande gator i brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning ska ske dygnet runt, alla dagar i veckan. Inom området som ska bevakas finns uteserveringar, en biograf, mataffär, kontor och bostäder. Alternativa åtgärder har vidtagits. Kommunen har inkommit med dokumentation som visar att det främst är utanför mataffären som brottslighet skett. Tillstånd till kamerabevakning beviljas inte med hänvisning till att det inte behövs ett så stort bevakningsområde för att uppnå syftet med bevakningen. Ansökan uppfyllde inte kravet på uppgiftsminimering enligt dataskyddsförordningen, det vill säga: man får inte filma mer än vad man har visat att man behöver.

 

Myndighetslokaler

Ibland kan det finnas behov av att kamerabevaka i anslutning till en myndighetslokal, till exempel en reception eller en entré. Personal eller besökare kanske utsätts för brott i form av hot eller trakasserier. Troligtvis är det en plats dit allmänheten har tillträde. Därför måste ni ansöka om tillstånd.

För att tillstånd ska beviljas krävs att ni kan visa att ert behov av kamerabevakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Ni behöver kunna visa att det finns ett reellt behov av bevakning på platsen och genom dokumentation kunna visa att ni haft problem med till exempel brott.

Entré till socialkontor

Exempel

Ett socialkontor har haft problem med hot om våld och trakasserier mot sina anställda. De vill därför kamerabevaka sin personalentré. Bevakning bedöms vara tillåten i realtid under kontorstid kl. 08.00-17.00 men endast i samband med utpassering.

Bevakning av varuleveranser

Exempel

Ett kommunhus vill kamerabevaka sin bakre entré som används som entré för personal men också för att ta emot varuleveranser. Personal som sitter i receptionen har ingen uppsikt över den bakre entrén. Syftet med kamerabevakningen är att kunna kontrollera och förenkla insläpp vid varuleveranser. Kameran ska vara riktad mot dörren och mot porttelefonen och monitorn kommer att vara placerad i receptionen. Kamerabevakningen som ska ske i realtid bedöms vara tillåten måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Bevakningen får endast ske vid påringning och fram till dess att samtalet avslutats.

 

Museer

Museer och konsthallar är platser där allmänheten befinner sig för nöje och rekreation. Integritetsintresset väger därför som utgångspunkt tungt på sådana platser.

Obemannad konsthall

Exempel

En kommun vill kamerabevaka sin konsthall i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott. Konsthallen är obemannad och har haft flera stölder som inträffat dagtid när konsthallen varit öppen. Kameran ska vara riktad mot en nödutgång. Tillstånd krävs eftersom kommunen driver konsthallen. Integritetsintrånget bedöms som begränsat eftersom kameran endast är riktad mot nödutgången och man inte kan följa en besökares hela vistelse i lokalerna. Platsen anses inte som brottsutsatt men det bedöms ändå att det finns ett visst bevakningsintresse som väger förhållandevis tungt. Tillstånd till kamerabevakning med bildinspelning beviljas måndag till fredag kl. 08.00-18.00 samt lördag kl. 08.00-15.00.

 

Parkeringsplatser

Bevakning av parkeringsplats

Exempel

En kommun har ansökt om tillstånd för kamerabevakning av en allmän parkeringsplats vid centrum som vid upprepade tillfällen blivit utsatt för stölder ur parkerade fordon. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och att skapa trygghet. Kommunen har vidtagit en del alternativa åtgärder men problem med brottsligheten kvarstår. Integritetsintrånget på platsen bedöms som förhållandevis lågt då endast de som parkerar där har anledning att befinna sig på platsen och då helt kortvarigt i samband med parkering. Bevakningsintresset anses väga tyngre på platsen med hänvisning till att bevakningen ska skydda de personer som också utsätts för bevakningen.

 

Informera om bevakningen

När ni kamerabevakar är ni skyldiga att informera om det. Det ska framgå tydligt av skyltar vilka områden som kamerabevakas. Det finns nya riktlinjer för kamerabevakning som förtydligar vilken information ni är skyldiga att lämna och på vilket sätt.

Informera om kamerabevakning

Lagringstid och behörighet

Det finns också regler att följa om hur man hanterar filmmaterialet. Man får till exempel inte spara det längre än nödvändigt och man måste se till att så få personer som möjligt har åtkomst till det.

Lagringstid och behörighet

Förhandla med facket

Tänk på att det under vissa förutsättningar finns en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med arbetstagarorganisationer i enlighet med 11-14 §§ i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) i samband med att kamerabevakning övervägs. Om ni ska söka tillstånd måste förhandlingen först vara avslutad.

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 9 MB)

Kamerabevakning utanför kontor

Vägledning vid kamerabevakning

Vi har tagit fram en rapport som innehåller råd och rekommendationer för alla verksamheter som tänkt kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om tillstånd eller inte.

Läs rapporten (pdf, 9 MB)

Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning