Hoppa till innehåll på sidan

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

SOU 2020:70

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Författningsförslagen innebär att socialtjänstlagen ska kompletteras med bestämmelser som rör erbjudande om en fast omsorgskontakt och att bara den som har innehar yrkestiteln undersköterska kan utses.

Förslaget är i sin tur förknippat med en ny bestämmelse i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen som föreslås i SOU 2019:20.

Den som har en undersköterskeexamen eller motsvarande kompetens ska efter ansökan få bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. I yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får endast den som har sådant bevis använda yrkestiteln.

Frågor som rör dataskydd omfattas inte av SOU 2020:70. Dataskyddsförordningen utgör den primära rätten som personuppgiftsansvariga ska följa. När det gäller behandling av personuppgifter är det viktigt att personuppgiftsansvariga har kontroll över vilken typ av verksamhet man bedriver när olika arbetsuppgifter utförs. Det beror på att behandling av personuppgifter i verksamhet inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten regleras av olika regelverk som kompletterar dataskyddsförordningen. Dessa regelverk är i huvudsak patientdatalagen (2008:355) respektive lagen (2001:454) och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. På föreliggande underlag står det inte klart för IMY om behandling av personuppgifter med anledning av en undersköterskas väl beskrivna insatser och åtgärder enligt betänkandet avser hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet är det en angelägen fråga att klarlägga.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Malin Blixt, 2021-01-18 (Det här är en elektronisk signatur)

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

18 januari 2021

SOU 2020:70

Pdf, 113 kB

Läs dokumentet (pdf, 113 kB)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022