Hoppa till innehåll på sidan

Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter på förslaget.

IMY konstaterar att bestämmelserna om personuppgiftsbehandling i förslaget till lag med ändring av lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete inte innebär någon större ändring i sak i förhållande till den nu gällande lagen.

Även om det inte är fråga om någon egentlig utökad personuppgiftsbehandling, anges det följande i promemorian på s. 18 i promemorian. ”Skatteverket kommer vid handläggningen av ärenden om stöd vid korttidsarbete att kunna kontrollera och samköra uppgifter i ärendena mot uppgifter i beskattningsdatabasen som samlats in för andra ändamål, t.ex. uppgifter om att den sökande är registrerad som arbetsgivare och inkomstuppgifter på individnivå som arbetsgivaren normalt ska lämna månadsvis till Skatteverket i arbetsgivardeklarationen. En sådan behandling bedöms vara förenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlats in, den s.k. finalitetsprincipen. Det är dock bara uppgifter som är adekvata och relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas som får behandlas.”

För att säkerställa att den aktuella behandlingen av personuppgifter är förenlig med dataskyddsregleringen krävs att behandlingen är ordentligt utredd. Detta särskilt med anledning av att samkörning av personuppgifter i olika databaser enligt IMY:s mening kan anses medföra en ökad risk för intrång i den enskildes personliga integritet. Av promemorian framgår exempelvis inte specifikt vilka personuppgifter som är tänkta att samköras. I det fortsatta beredningsarbetet behöver även det rättsliga stödet för en sådan samkörning analyseras.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Laura Eriksson. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2021-11-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd