Hoppa till innehåll på sidan

Yttrande över slutbetänkandet Träffsäkert

SOU 2021:101

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY anser att analysen om förslagens inverkan på den enskildes personliga integritet är kortfattad. Utredningen konstaterar att förslagen innebär en utökad behandling av personuppgifter och ”att de personuppgifter som omfattas av direktåtkomst inte är utan integritetskänslighet, men är inte heller av det särskilt känsliga slaget”.1 Utredningen för också ett resonemang om vilken skillnad som finns mellan direktåtkomst och så kallade ”fråga/svar-tjänster”. Utredningen påpekar i det sammanhanget att det finns en rättslig skillnad mellan direktåtkomst och andra former av elektroniskt utlämnande.

IMY vill i detta sammanhang framhålla att användning av så kallade ”fråga/svar-tjänster” kan innebära samma typ av problematik som direktåtkomst utifrån ett integritetsperspektiv, eftersom den utlämnande myndigheten inte i varje enskilt fall tar ställning till utlämnandet av personuppgifterna. IMY påpekade denna problematik i remissyttrandet avseende betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39). Yttrandet bifogas.

Oavsett vad man väljer att kalla möjligheten för en myndighet att bereda sig tillgång till personuppgifter hos en annan myndighet behöver en integritetsanalys av behandlingen göras. I samband med detta kan exempelvis de risker som tillgången till personuppgifter medför reduceras med skydds- och säkerhetsåtgärder reglerade i författning, såsom sökbegränsningar och skydd mot massuthämtningar. IMY efterfrågar därför en djupare analys i det fortsatta beredningsarbetet av de risker som den föreslagna behandlingen kan komma att innebära och de eventuella åtgärder som behöver vidtas i författning för att säkerställa skyddet för de registrerades grundläggande fri- och rättigheter.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Mattias Sandström. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2022-06-22 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 juli 2022
Sidans etiketter Dataskydd