Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Får man livesända skol­­avslut­­ningar under corona­­pandemin?

Vad gäller för skolavslutningar och studentutspring under coronapandemin? Vad ska den personuppgiftsansvariga tänka på om avslutningen livesänds? Här kan du läsa mer om vad som gäller enligt GDPR.

Skolavslutningar – en del av verksamheten

Utgångspunkten är att skolavslutningar och studentutspring utgör en del av utbildningsverksamheten. Därför kan den personuppgiftsansvariga motivera behandlingen med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. För att en behandling ska vara tillåten behöver även övriga bestämmelser i GDPR uppfyllas. Hur behandlingen går till i praktiken är därför avgörande för om den kan anses vara förenlig med aktuella dataskyddsbestämmelser.

Begränsa behandlingen av personuppgifter

All personuppgiftsbehandling måste uppfylla de grundläggande principerna. Enligt dessa ska behandling av personuppgifter bland annat inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen (uppgiftsminimering).

Väg nytta mot intrång i integriteten

Ändamålet med behandlingen är livesändning av skolavslutning eller studentutspring. Om skolan istället för att bara ha en livesändning spelar in och lagrar inspelningen innebär det ett större integritetsintrång och påverkar proportionaliteten. Den personuppgiftsansvariga måste göra en bedömning för att försäkra sig om att behandlingen står i rimlig proportion till den nytta som personuppgiftsbehandlingen innebär.

Lagringstid, riktlinjer och skydd

Omständigheter som personuppgiftsansvariga behöver ta ställning till inför livesändningen är exempelvis hur länge personuppgifterna finns tillgängliga, om det finns riktlinjer för hur behandlingen (livesändningen) ska gå till och hur de registrerade får information om behandlingen, om det finns alternativa åtgärder, hur man skyddar personuppgifterna rent tekniskt och vilka kategorier av personuppgifter som behandlas.

Den ansvariga ska också ta hänsyn till vilken personuppgiftsbehandling de registrerade rimligen kan förvänta sig. Personuppgiftsbehandlingen ska vara begriplig för de registrerade och inte ske på dolda eller manipulerande sätt.

Pandemin – en extraordinär situation

En faktor som kan vägas in i bedömningen är den extraordinära situation som pandemin innebär. De rådande omständigheterna kan berättiga livesändning av skolavslutning eller studentutspring, som under normala förhållanden inte skulle vara lika berättigad. Den personuppgiftsansvariga måste kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen (ansvarsskyldighet).

Se dataskyddsförordningens grundläggande principer

Skydda personuppgifter

Kom ihåg att möjligheten att behandla personuppgifter begränsas av bestämmelserna om säkerhet och andra krav som tillkommer för vissa typer av personuppgifter, till exempel känsliga personuppgifter. Behandling av känsliga personuppgifter (exempelvis uppgifter som avslöjar något om hälsan) kan undvikas genom att skolan vidtar faktiska åtgärder på plats, till exempel tydliggör för de registrerade var på skolgården livesändningen kommer att ske. Den personuppgiftsansvariga måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. För mer information, se vår vägledning om informationssäkerhet.

Vägledning om informationssäkerhet

Avgörande för om behandlingen är förenlig med GDPR beror alltså på hur skolan hanterar de personuppgifter som behandlas genom livesändningen, något som måste bedömas mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall.

Personuppgifter om barn

Tänk även på att personuppgifter om barn anses särskilt skyddsvärda i GDPR. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och att förstå vilken rätt till skydd för sina uppgifter som de har.

Anhöriga som filmar

Om en anhörig närvarar vid studenten har denna möjlighet att filma. Dataskyddsreglerna tillämpas inte på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur. Att däremot som privatperson publicera personuppgifter för en bredare krets, till exempel genom att publicera bilder i sociala medier, är inte att anse som en behandling av rent privat natur. Det innebär i sin tur att privatundantaget inte är tillämpligt och att den fysiska personen blir personuppgiftsansvarig för behandlingen. Den som lägger ut uppgifterna måste i sin tur följa GDPR. För närmare information vad skolor behöver tänka på se vår vägledning för skolor och förskolor.

Vägledning för skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 6 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Covid-19