Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Livesända luciatåg under coronapandemin

Vad gäller för livesändning av luciatåg under coronapandemin? Vad ska den personuppgiftsansvariga tänka på om luciatåget livesänds? Här kan du läsa mer om vad som gäller enligt dataskyddsförordningen.

Utgångspunkten är att det är en del av utbildningsverksamheten att ordna luciatåg. Den personuppgiftsansvariga kan därför motivera behandlingen med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

För att en behandling ska vara tillåten behöver även övriga bestämmelser i dataskyddsförordningen uppfyllas. Hur behandlingen går till i praktiken är därför avgörande för om den kan anses följa aktuella dataskyddsbestämmelser.

Uppgiftsminimering

All personuppgiftsbehandling måste uppfylla de grundläggande principerna. Bland annat ska behandling av personuppgifter inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen (uppgiftsminimering).

Nytta i förhållande till integritetsintrång

Den personuppgiftsansvariga måste försäkra sig om att personuppgiftsbehandlingen står i rimlig proportion till nyttan. Ändamålet med behandlingen i det här fallet är livesändning av luciatåg i skolan. Om skolan spelar in och lagrar inspelningen istället för att bara livesända är det ett större integritetsintrång, vilket påverkar bedömningen.

Viktigt att tänka på vid en livesändning

Personuppgiftsansvariga behöver ta ställning till olika omständigheter inför livesändningen, exempelvis:

  • vilka personuppgifter som behandlas
  • om personuppgifter kommer överföras till tredjeland
  • hur länge personuppgifterna finns tillgängliga
  • om det finns riktlinjer för hur behandlingen (livesändningen) ska gå till
  • hur den registrerade (till exempel barnen och vårdnadshavarna) får information om behandlingen
  • om det finns alternativa åtgärder och
  • hur personuppgifter skyddas rent tekniskt.

Den ansvariga ska också ta hänsyn till vilken personuppgiftsbehandling de registrerade rimligen kan förvänta sig. Den ska vara begriplig och inte ske på dolda eller manipulerande sätt.

Extraordinär situation påverkar bedömningen

En faktor som kan vägas in i bedömningen är den extraordinära situation som pandemin innebär. De rådande omständigheterna kan berättiga livesändning av luciatåg. Det innebär dock att en livesändning av luciatåg under normala förhållanden inte skulle vara lika berättigad. Den personuppgiftsansvariga måste kunna visa att bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs (ansvarsskyldighet).

Dataskyddsförordningens grundläggande principer

Känsliga personuppgifter

Kom ihåg att möjligheten att behandla personuppgifter begränsas av bestämmelserna om säkerhet och andra krav som tillkommer för vissa typer av personuppgifter, till exempel känsliga personuppgifter.

Behandling av känsliga personuppgifter (som uppgifter om hälsa eller religiös övertygelse) kan undvikas i själva livesändningen genom att skolan vidtar faktiska åtgärder på plats, till exempel tydliggör för barnen och deras vårdnadshavare var livesändningen av luciatåget kommer att ske eller om det kommer att finnas möjlighet att vara med i luciatåget utan att synas i själva livesändningen.

Kommunala skolor har även andra regelverk

För kommunala skolor finns det även andra regelverk, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen, att ta hänsyn till vid en livesändning av luciatåg.

Skyddsåtgärder

Den personuppgiftsansvariga måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. En sådan skyddsåtgärd kan till exempel vara att bara vissa anhöriga till barnet får tillgång till livesändningen och att åtkomsten ges på ett säkert sätt. 

Vägledning om informationssäkerhet

Avgörande för om behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen är alltså hur skolan hanterar de personuppgifter som behandlas genom livesändningen. Det måste bedömas mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall.

Personuppgifter om barn särskilt skyddsvärda

Tänk även på att personuppgifter om barn anses särskilt skyddsvärda i dataskyddsförordningen. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och att förstå vilken rätt till skydd för sina uppgifter som de har.

Får anhöriga filma och fotografera?

En anhörig som är på plats vid luciatåget får filma och fotografera så länge det görs endast för privat bruk. Dataskyddsreglerna tillämpas inte på behandling av personuppgifter som är av rent privat natur (privatundantaget).

Att som privatperson publicera personuppgifter för en bredare krets, till exempel i sociala medier, anses däremot inte som en behandling av rent privat natur. Då kan inte privatundantaget tillämpas och personen i fråga blir personuppgiftsansvarig för behandlingen. Den som lägger ut uppgifterna måste i sin tur följa dataskyddsförordningen. För närmare information om vad skolor behöver tänka på, se vår vägledning för skolor och förskolor.

Vägledning för skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 6 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Utbildning, Covid-19