Hoppa till innehåll på sidan

Automatiserad körning

IMY har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har följande synpunkter.

IMY konstaterar att det inte framgår av underlaget om aktivering av det automatiska körsystemet innebär behandling av personuppgifter, vem eller vilka aktörer som i sådant fall är personuppgiftsansvariga för insamling och annan behandling av personuppgifterna, vilken rättslig grund som gäller för behandlingen och om behandlingen av personuppgifterna är förenlig med dataskyddsförordningen.

I det fortsatta beredningsarbetet behöver det därmed göras en integritetsanalys. Som stöd för detta kan IMY:s Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete (1) användas.

I sammanhanget kan nämnas att IMY i tidigare remissyttranden som gäller det här området (2) också konstaterat att det saknats integritetsanalyser (3).

Fotnoter

(1) vagledning-for-integritetsanalys.pdf (pdf, 532 kB) (imy.se)
(2) Vägen till självkörande fordon SOU 2018:16 (pdf, 135 kB) och Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket
(3) IMY:s remissvar den 13 september 2018 över SOU 2018:16, DI-2018-3953 (ert dnr N2018/01630/MRT) och IMY:s remissvar den 10 november 2021 över Ds 2021:28, DI-2021-8183 (ert dnr I2021/02570).

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2023-11-03 (Det här är en elektronisk signatur)

 

 

Senast uppdaterad: 6 november 2023
Sidans etiketter Dataskydd