Hoppa till innehåll på sidan

Inkasso

Om du inte betalar en räkning i tid kan den som ska ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot dig som ska betala (gäldenären).

Vänd dig rätt med din fråga

Inkassolagen gäller först när ett inkassokrav har skickats. Det som hänt innan dess ligger utanför vår tillsyn. Om din fråga inte rör ett inkassoärende finns andra som kan ge dig råd och hjälp.

Vänd dig till rätt instans

Sen med en räkning? Vad kan hända?

Ofta får du ett brev med inkassokrav. Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett inkassobolag. Ibland kan du först få en påminnelse om att betalningsdatumet har passerat, men vissa företag skickar inkassokrav direkt. Det är tillåtet.

Vad är inkassoåtgärder?

En inkassoåtgärd är ett krav eller annan påtryckning mot gäldenären att betala sin skuld.

Exempel på inkassoåtgärder är

  • ett kravbrev till en gäldenär där det står att borgenären kommer att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden om gäldenären inte betalar inom viss tid eller
  • att borgenären hotar med att säga upp ett avtal eller avbryta en löpande leverans av till exempel bredband för att gäldenären inte har betalat i tid.

Betalningspåminnelser eller upplysning om att ärendet kan komma att lämnas över till inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.

Vad gör du om du får ett inkassokrav?

Stämmer kravet ska du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad, inom den tid som står i inkassokravet. Kan du inte betala i tid ska du kontakta den som har skickat kravet och försöka komma överens om en lösning, till exempel en avbetalningsplan.

Om du har betalat inkassokravet, men för sent, är det viktigt att du hör av dig och talar om att betalningen är på väg. Annars riskerar du att borgenären hinner gå vidare med kravet och ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det medför ofta extra kostnader för dig.

Om du tycker att kravet är felaktigt bör du bestrida det omgående, inom den tid som står i inkassokravet. Du bestrider kravet till den som har skickat det, helst skriftligt exempelvis via mejl. Motivera varför du inte tycker att du är skyldig att betala.

Tips: Spara alla kvitton, brev och mejl i ärendet.

 

Ett inkassokrav ger ingen betalningsanmärkning i kreditupplysningsbolagens register. Men om du varken betalar eller bestrider kravet kan det leda till att du får en betalningsanmärkning i ett senare skede.

Betalningsanmärkningar

Rättsliga åtgärder

Om du trots inkassoåtgärderna inte betalar kan borgenären gå vidare med rättsliga åtgärder för att slå fast att du är skyldig att betala, och hur mycket.

De vanligaste rättsliga åtgärderna är att borgenären ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller ansöker om stämning hos tingsrätten.

När Kronofogden har meddelat ett utslag eller tingsrätten har meddelat en dom kan borgenären ta hjälp av Kronofogden för att driva in skulden.

Kronofogdens verksamhet

God inkassosed

Om du har fått ett inkassokrav är det bra att känna till att det finns särskilda regler för hur den som bedriver inkassoverksamhet får agera mot dig och i ditt ärende.

Alla som bedriver inkassoverksamhet är skyldiga enligt lag att följa god inkassosed. Det innebär att de inte får agera på ett sätt som skapar onödig skada eller olägenhet för dig som kravet riktas mot. Du får inte heller utsättas för trakasserier eller andra otillbörliga påtryckningar.

Information

Exempel

Du som får ett inkassokrav behöver veta vad kravet gäller för att kunna ta ställning till om du är skyldig att betala. Därför kräver god inkassosed att inkassokrav innehåller viss information, bland annat en tydlig uppgift om grunden för en fordran. Inkassobolaget ska också utan dröjsmål svara på dina frågor om kravet och den rättsliga grunden för det.

Tillgänglig per telefon

Exempel

Du som fått ett inkassokrav kan behöva ringa inkassobolaget som skickat kravet till dig, för att exempelvis ställa frågor om kravet eller om vad som händer i ditt ärende. Inkassobolaget bör vara tillgängligt per telefon åtminstone under en bestämd telefontid alla helgfria måndagar–fredagar. 

Utreda bestridande av faktura

Exempel

Du har fått ett inkassokrav för en faktura som du redan har betalat. Du bestrider kravet och meddelar inkassobolaget varför du anser att du inte är skyldig att betala. Inkassobolaget ska utreda om ditt bestridande är riktigt, bland annat genom att fråga borgenären om deras inställning. Under tiden som utredningen pågår bör inkassobolaget inte gå vidare med ditt ärende. När utredningen är färdig ska inkassobolaget informera dig om vad de har kommit fram till. 

Våra allmänna råd om inkassolagen

Du kan läsa mer om vad som är god inkassosed i olika situationer i våra allmänna råd Tillämpning av inkassolagen. När du läser texten behöver du veta att ordet ”gäldenär” syftar på dig som krävs på betalning medan ”borgenär” syftar på den som kräver dig på betalningen.

Borgenärer kan bedriva inkassoverksamhet själva, så kallad egeninkasso, eller anlita ett inkassoombud som driver in fordringarna åt dem. I texten används begreppet ”inkassobolag” för både borgenärer som bedriver egeninkasso och för inkassoombud.

God inkassosed framgår också av 5-11 §§ inkassolagen och av IMY:s praxis i inkassofrågor.

Tillämpning av inkassolagen (pdf, 754 kB)

Inkassoombud och krav på tillstånd

Det är vanligt att en borgenär anlitar ett annat bolag för att få hjälp med inkassoåtgärder för att driva in fordringar. Det andra bolaget är då ett inkassoombud.

Den som vidtar inkassoåtgärder för andras räkning, eller övertar fordringar för att driva in dem, ska som huvudregel ha tillstånd för sin inkassoverksamhet. Se nedan en lista över vilka inkassobolag som har inkassotillstånd från oss.

Innehavare av inkassotillstånd

Den som driver in egna fordringar (egeninkasso) eller åt bolag i samma koncern (koncerninkasso) behöver inget tillstånd men måste följa inkassolagen och god inkassosed.

Vad gör IMY?

Vi handlägger ansökningar om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. Vi gör också tillsyn för att se till att de som bedriver inkassoverksamhet följer inkassolagen och god inkassosed.

Om du anser att du har utsatts för inkassoåtgärder som strider mot god inkassosed kan du vända dig till oss med frågor och lämna klagomål. Vi kan inte agera ombud för någon eller avgöra tvister.

Klagomål om inkasso

Senast uppdaterad: 1 december 2022
Sidans etiketter Inkasso