Hoppa till innehåll på sidan

Får en arbetsgivare registrera vilka på en arbetsplats som är vaccinerade?

Frågor från en arbetsgivare till anställda om de är vaccinerade mot covid-19 och vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta med anledning av svaren regleras i första hand av arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. Om personuppgifterna behandlas automatiserat eller i manuella register måste arbetsgivaren också följa dataskyddsförordningen.

Då gäller följande:

  • All behandling av anställdas personuppgifter måste vara sakligt motiverad i den egna verksamheten och nödvändig i förhållande till syftet som uppgifterna samlades in för. Vilket behov arbetsgivaren har av uppgifterna och vad de ska användas till måste alltså vara klart redan vid insamlingen. Det innebär att uppgifter aldrig får samlas in slentrianmässigt, för att de kan vara ”bra att ha”, eller omfatta fler personuppgifter än vad som faktiskt behövs.
  • Uppgifter om hälsa är en så kallad känslig personuppgift som har ett särskilt skydd enligt dataskyddsförordningen. Uppgifter om vaccination är en personuppgift om hälsa. Utgångspunkten är att behandling av sådana personuppgifter är förbjuden.
  • För att en arbetsgivare ändå ska få behandla känsliga personuppgifter krävs att det finns särskilt stöd för detta, till exempel att det är nödvändigt för att kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten till följd av krav enligt lagstiftning, kollektivavtal eller motsvarande. Om sådana särskilda skyldigheter i arbetsgivarens verksamhet saknas är det inte tillåtet att registrera uppgifter om vilka som är vaccinerade på en arbetsplats med stöd av denna grund. Arbetsgivaren måste då finna ett annat stöd för sin behandling av känsliga personuppgifter. Läs mer här om känsliga personuppgifter i arbetslivet.
  • Det är viktigt att komma ihåg att anställda sällan kan samtycka till hur arbetsgivaren får behandla deras personuppgifter eftersom de står i beroendeställning till sin arbetsgivare. Anställda har därför svårt att lämna sådana frivilliga samtycken som krävs enligt dataskyddsförordningen.
Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd, Arbetsliv, Covid-19