Hoppa till innehåll på sidan

Inkasso

Den som bedriver inkassoverksamhet måste följa bestämmelserna i inkassolagen och god inkassosed.

Inkassoverksamhet

Inkassoverksamhet omfattar alla åtgärder som vidtas från det att inkassokravet skickas ut till dess att ärendet slutredovisas till borgenären eller avslutas på annat sätt. Om någon endast utför ett visst led i indrivningsförfarandet, till exempel skickar ut inkassokrav eller lämnar in ansökningar till Kronofogden eller domstol, är det också inkassoverksamhet.

Inkassolagen

Inkassolagen (1974:182) (IkL) reglerar hur inkassoverksamhet får bedrivas. Inkassoverksamhet ska även bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bland annat att den som inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier.

Inkassolagen och god inkassosed ska tillämpas av alla som vidtar inkassoåtgärder, oavsett om verksamheten är tillståndspliktig eller inte. För lagens tillämplighet saknar det till exempel betydelse om indrivning avser bolagets egna eller andras fordringar, bedrivs i bolagsform och i vilken omfattning den bedrivs.

Inkassolagen kompletteras med bestämmelser i inkassoförordningen (1981:956) och IMY:s föreskrifter om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (DIFS 1989:1, omtryckt 2011:1).

Mer om god inkassosed

Bara den som har kunskap om gällande regler och IMY:s praxis vid tolkningen av begreppet god inkassosed kan hantera inkassoärenden på ett godtagbart sätt.

Vad som är god inkassosed framgår av:

  • 5-11 §§ inkassolagen
  • IMY:s praxis i inkassofrågor
  • IMY:s allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".

Skriften Tillämpning av inkassolagen ger IMY:s syn på vad som menas med god inkassosed. Den innehåller rekommendationer om tillämpning av inkassolagen både i form av allmänna råd och annan mer allmän information.

Rekommendationerna i skriften är inte bindande, utan anger hur den som bedriver inkassoverksamhet kan eller bör handla i ett visst avseende. De ligger till grund för IMY:s tillsynsbeslut samt föreskrifter vid tillståndsgivning och tillsyn. De allmänna råden är inte uttömmande och får inte uppfattas så att allt som inte behandlas i råden är tillåtet.

IMY:s allmänna råd: Tillämpning av inkassolagen (pdf 754 kB) (pdf, 754 kB)

Tillstånd att bedriva inkassoverksamhet

I vissa fall krävs tillstånd av IMY för att få bedriva inkassoverksamhet. Tillstånd krävs för indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning. Att vidta inkassoåtgärder utan tillstånd, i de fall när tillstånd krävs, är straffbelagt.

Bolag som står under Finansinspektionens tillsyn (till exempel banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag) och advokater får bedriva inkassoverksamhet utan IMY:s tillstånd.

Efter ansökan om tillstånd prövar vi om inkassoverksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt utifrån bland annat en bedömning av den sökandes meriter.

Den som har vårt tillstånd att bedriva inkassoverksamhet är skyldig att anmäla förändringar i verksamheten till oss.

Ett tillstånd är tidsbegränsat. Om tillståndshavaren avser att fortsätta verksamheten efter att tillståndstiden löpt ut ska denna lämna in en ansökan om förnyelse av inkassotillståndet innan tillståndstiden går ut.

IMY kan återkalla ett tillstånd om det inte längre kan antas att inkassoverksamheten bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Det kan ske till exempel om tillståndshavaren döms för ekonomisk brottslighet, om vi konstaterar allvarliga brister i verksamheten eller tillståndshavaren bryter mot en föreskrift som vi har meddelat.

Ansök om inkassotillstånd 

Innehavare av IMY:s inkassotillstånd

Dataskydd i inkassoverksamhet 

IMY:s uppgift 

IMY har till uppgift att se till att inkassolagens bestämmelser och god inkassosed följs. Det gör vi bland annat genom att pröva ansökningar om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och genom att utöva tillsyn över dem som bedriver inkassoverksamhet. 

Senast uppdaterad: 21 augusti 2023
Sidans etiketter Inkasso